FaceBookTwitterGoogle+

Sondaj de Opinie cu Premii

Incepand cu data de 02 octombrie si pana in seara zilei de 07 octombrie, in spatiul destinat expozitiei se va organiza un sondaj de opinie cu publicul clujean. Acest sondaj de opinie care va avea ca subiect Concursul de Arhitectura pentru Spatiul Public va utiliza ca metoda de chestionare cartea postala. Cei care doresc sa raspunda la intrebarea de pe cartea postala pot sa completeze si rubrica de date personale care reprezinta inscrierea implicita cu drept de participare la extragerea premiilor. cartile postale care nu sunt completate complet si corect sunt anulate din start.

Regulamentul Sondajului de Opinie cu Premii

REGULAMENT SONDAJ DE OPINIE CU PREMII (S.O.P.) 

1.        ORGANIZATORUL SONDAJULUI DE OPINIE CU PREMII    

Organizatorul S.O.P. este ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA TRANSILVANIA (OAR-T), cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr.22/10, judet Cluj,cod de inregistrare fiscala 14492884, cont bancar (IBAN) nr. RO78INGB0000999901690023, deschis la banca ING Cluj, reprezentat prin Sorin Dan Clinci, numit mai departe „Organizator”/„OAR-T”. 

2.        DREPTUL LA PARTICIPARE

Pot participa la  Sondajul de Opinie cu Premii(S.O.P.) toti vizitatorii expozitiei „Concursul de Arhitectura pentru Spatiul Public” (C.A.S.P.) din Cluj-Napoca, Piata Unirii.

Fiecare persoana poate participa cu o singura cartolina.

Dovada inscrierii la S.O.P. se face prin completarea cartolinelor distribuite in cadrul C.A.S.P. Nu pot participa angajatii OAR-T, organizatorii evenimentului, precum si parintii, copiii, fratii/surorile, sotii sau sotiile acestora.

Un participant are dreptul sa castige doar unul din premii. Daca un participant castiga mai mult de un premiu, cartolina nu va fi validata si va fi contactata persoana a carei cartolina valida a fost extrasa imediat dupa cea a castigatorului.

 

3.        DENUMIRE. DURATA. LOCUL DESFASURARII   

S.O.P. se va desfasura in perioada 02.10.2012-07.10.2012, intre orele 1600 si 1800 sub denumirea de „S.O.P.”.  

Locatia pentru colectarea cartolinelor este: Piata Unirii, Cluj-Napoca, in locatia expozitiei.

Extragerea va avea loc in cadrul unui eveniment a carui data de desfasurare va fi anuntata cu 7 zile inainte, in presa si pe site-urile: http://casp.xc.ro si www.oartransilvania.ro. Ordinea de extragere a premiilor va fi: mentiune, de trei ori premiul III, premiul II si premiul I.

 

 4.        CONDITIILE SI MODUL DE PARTICIPARE   

Toate persoanele participante la S.O.P. trebuie sa accepte conditiile prezentului regulament. Prin completarea cartolinelor cu datele personale si introducerea acestora in urna, participantul este implicit de acord cu termenii si conditiile prezentului regulament.

La evenimentul C.A.S.P., din Cluj-Napoca, Piata Unirii, desfasurat in perioada 02.10.2012-07.10.2012, va fi amplasata o urna in care se vor colecta cartolinele completate cu datele celor care participa la S.O.P.

Completarea datelor personale pe cartolina primita este optionala, dar, in caz de necompletare a respectivelor date, participantul respectiv nu este eligibil pentru castigarea unui posibil premiu in cadrul extragerii care se va organiza.

Participantii au obligatia de a inscrie, complet si corect, toate informatiile solicitate in cartolina primita. In cazul existentei unor neconcordante intre datele inscrise pe cartolina si cele din actele de identitate, o astfel de cartolina va fi anulata de drept, fara indeplinirea vreunei formalitati, impreuna cu dreptul de a ridica eventualul premiu obtinut.

  

5.       PREMIILE S.O.P. SI MODALITATEA ACESTORA DE ACORDARE

Premiile sunt:

1.      1 x Premiul I: imprimanta multifunctionala Xerox WorkCentre 3045NI;

2.      1 x Premiul II: imprimanta Xerox Phaser 3160;

3.      3 x Premiul III: imprimanta Xerox Phaser 3010;

4.      1 x Mentiune: cuptor cu microunde Samsung ME71A.

Extragerea va avea loc in cadrul unui eveniment anuntat cu 7 zile inainte in presa si pe site-urile: http://casp.xc.ro si www.oartransilvania.ro. Ordinea de extragere a premiilor va fi: mentiune, de  trei ori premiul III, premiul II si premiul I.

Castigatorii care nu sunt prezenti la eveniment vor fi contactati telefonic pentru a intra in posesia premiilor. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat prin telefon, se va trimite o notificare scrisa, prin posta, la adresa inscrisa pe cartolina.  

Castigatorii vor fi identificati pe baza cartilor de identitate/pasaport/permis de conducere si vor semna procesul-verbal de predare-primire a premiilor.

Castigatorii sunt de acord cu publicarea datelor si a imaginilor lor pe site-ul organizatorului.

Valoarea totala a premiilor este de 2265 lei (douamiidouasutesaizecisicinci lei).

 

6.        ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiilor. 

 

7.         INTRERUPEREA S.O.P. FORTA MAJORA   

            S.O.P. va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala si nemotivata a organizatorului.

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. 

            Daca intervine situatia de mai sus, sau intervine o situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea evenimentului, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 din Codul Civil. 


 

8.         INCETAREA S.O.P.   

            S.O.P. poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea S.O.P. sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect. 

 

9.         PROTECTIA DATELOR PERSONALE   

            Participarea la S.O.P. implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia. 

            Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea evenimentului. 

             Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

            " Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;  

            " Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit : 

a. Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;  

b. Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;  

c. Notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;  

" Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  

            In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 

            Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001. 

            Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa organizatorului. 

 

10.       PARTICIPANTII  MINORI SI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE   

In cazul in care castigatorul unui premiu este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Aceasta presupune si semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii date cu incuviintarea autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la S.O.P. 

 

11.       LITIGII   

            Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata evenimentului si va face public acest lucru. 

 

12.       ALTE   REGLEMENTARI   

       Reclamatiile cu privire la premiul castigat efectuate dupa data de semnare a procesului verbal de predare-primire al premiului nu vor fi luate in considerare si nu vor fi responsabilitatea organizatorului. 

         In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. 

       Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator si reluarea extragerii pana la validarea unui alt castigator, de genul imposibilitatii de anuntare telefonica cauzata de schimbarea numarului de telefon, situarea castigatorului intr-o arie fara acoperire, imposibilitatea de notificarea in scris a castigatorului cauzata de schimbarea adresei participantului sau neprimirea corespondentei de catre acesta, etc. 

   

13.        ALTE  CLAUZE 

            Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul http://casp.xc.ro si www.oartransilvania.ro.

 

 

Atestare

Pentru organizarea si desfasurarea in conditii legale a sondajului de opinie organizatorul a subcontractat o firma de specialitate care are atestarea de lucru cu date personale.


Locatii